Quyết toán thuế TNDN Doanh thu kéo về năm trước sau khi thuế thanh tra
Công ty em có 1 công trình đã nghiệm thu nhưng xuất chậm hóa đơn 120.000.000 tr, sau khi thuế thanh tra đã keó Ctrinh này về năm 2013 và yêu cầu giảm giá vốn 95.00.000tr mà em đang treo tk 154, vậy năm 2014 em phải hoạch toán sao với khoản Dthu và Cphi này, sau khi kiểm tra cty em đã xuất hóa đơn rồi bút toán âm trên tờ khai luôn. Mong anh chị giúp đỡ em mới gặp lần đầu nên chưa biết cách xử lý!
+Bạn xuất hóa đơn GTGT và kê khai thuế năm 2014 bình thường & ghi nhận doanh thu trong năm 2014
Nợ TK 111,112,131=132.000.000
Có tk 511=120.000.000
Có TK 333111=12.000.000
+Ghi nhận giá vốn bình thường:
Nợ TK 632/ có TK 154=95.000.000
+Kết chuyển:
– Doanh thu: Nợ 511/ có 911=120.000.000
– Giá vốn : Nợ 911/ có 632=895.000.000
Quyết toán thuế năm 2014:
Xác định doanh thu – chi phí kế toán
Bước 01: kế toán tổng hợp lên bảng kết quả kinh doanh được số liệu như sau
Bước 02: xác định chi phí thuế TNDN hiện hành 8211
Xác định doanh thu và chi phí theo luật thuế
– Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trên phần mềm HTKK
– Điền đầy đủ các thông tin và số liệu vào phụ lục: PHỤ LỤC 03-1A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Ta được kết quả lợi nhuận trước thuế TNDN theo kế toán là 700.000.000 đ ở chỉ tiêu [19] : Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])
Bước 03: xác định chi phí và doanh thu được ghi nhận vào năm trước
– Nhập giá vốn vào:chỉ tiêu [B3]=95.000.000 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm
– Nhập khoản doanh thu vào chỉ tiêu [B9]=120.000.000 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước

Đến đây ta xác định được chi phí thuế TNDN năm 2014
-Tại ngày 31/12/2014 trên nhật ký chung ta hoạch toán nghiệp vụ thuế TNDN năm
– Chi phí thuế TNDN năm 2014
Nợ TK 8211/ Có TK 3334=140.000.000 đ
Bước 04: Nhập chi phí thuế TNDN vào bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 140.000.000 đ : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Kiểm tra lại:
– Bảng cân đối phát sinh năm Báo cáo tài chính số Dư Có TK 3334=140.000.000 đ = Phát sinh Nợ = PS có TK 8211=140.000.000 đ = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51]= 140.000.000 đ: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành = chỉ tiêu [E1] =140.000.000 đ Thuế TNDN từ hoạt động SXKD của tờ khai quyết toán năm
– Số dư Có TK 4212 cuối năm = 560.000.000 = chỉ tiêu [60] lợi nhuận sau thuế tndn = bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014
Làm đến đây là bạn đã hoàn thành việc quyết toán thuế TNDN năm báo cáo tài chính

Bình luận