Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản thanh toán trên 20 triệu quá hạn trên hợp đồng.Ngày 03/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 06/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với trường hợp mua hàng trả chậm, trả góp nhưng thực hiện thanh toán sau hoặc thanh toán quá hạn so với thời hạn thanh toán trên hợp đồng như sau:

Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp nhưng chưa thực hiện thanh toán thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại thời điểm mua dịch vụ, hàng hóa đó.

Doanh nghiệp chưa thực hiện thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì doanh nghiệp vẫn được khấu trừ và kê khai thuế GTGT đầu vào.

Đến thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng, nếu doanh nghiệp chưa thực hiện thanh toán qua ngân hàng thì doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và chưa phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ.

Tuy nhiên, đến khi thanh toán thực tế, nếu doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do đã thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ tương ứng với phần giá trị hàng hóa,

Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản thanh toán trên 20 triệu quá hạn trên hợp đồng.Ngày 03/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 06/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với trường hợp mua hàng trả chậm, trả góp nhưng thực hiện thanh toán sau hoặc thanh toán quá hạn so với thời hạn thanh toán trên hợp đồng như sau:

Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp nhưng chưa thực hiện thanh toán thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại thời điểm mua dịch vụ, hàng hóa đó.

Doanh nghiệp chưa thực hiện thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì doanh nghiệp vẫn được khấu trừ và kê khai thuế GTGT đầu vào.

Đến thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng, nếu doanh nghiệp chưa thực hiện thanh toán qua ngân hàng thì doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và chưa phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ.

Tuy nhiên, đến khi thanh toán thực tế, nếu doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do đã thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ tương ứng với phần giá trị hàng hóa,

 

Bình luận