CHUẨN BỊ HỒ SƠ LÀM SỔ SÁCH NĂM 2016,2017 2018

 1. Bộ bctc bản mềm + bản cứng 2016,2017,2018, ( có các sổ chi tiết công nợ 131,331, 211,242, sổ kho) nếu có
 2. Quyêt toán thuế tndn +tncn năm 2016,2017,2018
 3. Bảng kê mua vào+ bán ra + tờ  khai thuế  GTGT+ báo  cáo   THSD hóa  đơn ( quý 1+2+3+4 năm ) 2016,2017, 2018
 4. Hóa đơn chứng từ bản phô tô( quý 1+2+3+4 ) sắp xếp theo bảng kê mua vào+ bán ra bản excel 2016,2017,2018
 5. Bảng lương , bảng chấm công năm 2018, thông báo bảo hiểm ( từ tháng 1- tháng 12) năm 2018( nếu có )
 6. sổ phụ ngân hàng( sổ tổng hợp+ sổ chi tiết+unc ) năm 2016,2017,2018 phô tô
 7. Các hợp đồng mua vào, bán ra ( nếu có)
 8. In sổ sách các năm
 • In sổ cái từ tk 111-911
 • In sổ chi tiết tk (131,331,333…)
 • In sổ trích khấu hao tscđ
 • In bảng phân bổ ccdc
 • In bảng kê pnk,pxk+ bcnxt(152,153,155,156)
 • In sổ nkc.
 • In sổ quỹ tiền mặt.
 • In sổ tiền gửi ngân hàng.
 • In sổ tổng hợp công nợ phải thu, phải trả.
 • In phiêu thu, chi, pnk, pxk
 • In bảng châ m công + bảng lương .
 • Hợp đồng lao động các năm. ( chú ý những ai chưa có mst thì làm có mst quyết toán trên hợp đồng ko sẽ bị truy thu 10% thuế tncn)
 • Check doanh thu chỉ tiêu 34 các quý có khớp với quyết toán thuế tndn
 • Tra soát doanh nghiệp bỏ trốn ( nếu có làm điều chỉnh giảm tk thuế gtgt, hd nào còn khả năng chắc chắn làm bản cam kết ).
 • Kẹp hồ sơ ( mua vào+ pc+ pnk)- bán ra+pxk+pt )
 • Ngân hàng để file riêng
 • Hợp đồng đầu vào– phải tương ứng với đầu ra
 • Biên bản chốt công nợ 131,331
 • Cách triển khai hồ sơ
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào hợp lý hợp lệ, bất hợp pháp

1.kẹp hồ sơ hd mua vào + phiếu chi+ pnk( nếu có)

 1. Kẹp hồ sơ bán ra+ pt+pxk( nếu có)

3.kiểm tra lại hợp đồng mua vào so với hóa đơn mua vào

 1. kiểm tra lại hợp đồng bán ra so với hóa đơn bán ra
 2. so sánh hợp đồng mua vào có tương ứng với hóa đơn bán ra hay không
 3. Cộng các chỉ tiêu doanh thu trên tờ khai thuế gtgt ( chỉ tiêu 34) theo năm xem có bằng với Quyết toán thuế tndn

( Nếu không bằng giải trình)

6.Check hóa đơn đầu vào so với bảng kê mua vào

 1. Check hóa đơn đầu ra so với bảng kê bán ra
 2. Check và in các báo cáo thuế, BC hóa đơn ( chấm dấu của doanh nghiệp )
 3. Kiểm tra và in thông báo phát hành hóa đơn , bc sd hóa đơn bc26/AC

10.Kiểm tra  các đầu mục trong bảng cdsps( 111-911)

 1. Kiếm tra tài khoản công nợ 131( hợp đồng đầu ra+ hóa đơn bán ra) + bc ngân hàng , làm biên bản đối chiếu công nợ)
 2. Kiểm tra tài khoản công nợ 331( hd đầu vào+ hóa đươn đầu vào+ unc, làm biên bản đối chiếu công nợ)

13.Kiểm tra rà soát hd đầu vào+ hd đầu ra nếu chưa chính xác với bc thuế nộp bổ sung

 1. Tiền lương ( qt thuế tncn+ in hdld( căn cứ vào bảng lương)+ bản cam kết 02)
 2. Kiểm tra lại các unc, biên bản giao nhận hàng, hd kinh tế, mua bán, hd nguyên tắc

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận