Đào tạo kế toán thực tế , đảm bảo học thành thạo , báo cáo thuế, báo cáo tài chính, cách lên các sổ sách 111-911, khấu hao , phân bổ , kho, các bút toán cuối tháng.

Cách viết hóa đơn, cách làm phiếu thu, phiếu chi , pnk, pxk

Học thành thạo báo cáo các loại hình, tm dv, sản xuất, xnk, nhà hàng, xây lắp, và khóa học lồng ghép các loại hình.

Dạy kế toán online.

Dạy cách sắp xếp chứng từ hợp lý, phù hợp khi thanh tra thuế xuống quyết toán, giúp các bạn kỹ năng làm quyết toán thuế khi thanh tra thuế đến DN thanh tra quyết toán.

Đào tạo từ thứ 2- cn , không hạn chế số buổi, học thành thạo thuế, lập bctc các loại hình!

 

Bình luận