CÔNG TY :                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /        /                                                                            Hà Nội, ngày…tháng….năm

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v ………………………………………………………………)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

– Tên doanh nghiệp: CÔNG

Mã số thuế

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Người đại diện theo pháp luật: ……………………………… – Điện thoại: ………………………..

Nội dung giải trình:

…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Công ty chúng tôi làm công văn giải trình này, gửi tới Chi cục thuế …………………………… để giải trình về việc …… …………………………………………

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận: – Như trên.

– Lưu VP.                                                                          ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP GIÁM ĐỐC

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Bình luận