Có rất nhiều lý do dẫn tới việc chậm nộp BHXH trong các doanh nghiệp hiện nay như kế toán sơ suất, bỏ sót không nộp BHXH cho nhân viên, do kế toán nghỉ việc – gặp khoảng thời gian chững do chưa tuyển được kế toán mới, do công ty chưa có đủ kinh phí để trả bảo hiểm cho nhân viên…

Dưới đây là mẫu công văn nộp chậm bhxh vì lý do kế toán nghỉ việc chưa tìm được người thay thế:

Mẫu số: D01b-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số:1111 /QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Đơn vị: Công ty TNHH Tâm Vững Bền

Mã đơn vị: TI60942

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:05CV/2016

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2016

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Quận Nam Từ Liêm

– Tên đơn vị: Công ty TNHH Tâm Vững Bền

– Mã số quản lý: TI60942

– Địa chỉ: Số 11, ngách 4/1 phố Đồng Me – Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Nội dung:

+ Báo tăng mức lương đóng BHXH của Công ty TNHH Tâm Vững Bền năm 2016

+ Báo tăng lao động thai sản tháng 03/2016

Lý do:

Kế toán của công ty nghỉ thai sản, công ty chưa tuyển được người thay thế nên việc báo cáo bị chậm trễ

Hồ sơ gửi kèm:

Mẫu D02-TS

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu D02-TS

Đơn vị: Công ty TNHH Tâm Vững Bền

Mã đơn vị: TI60942

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

(Kèm theo công văn số: 05CV/2016 ngày  tháng  năm 2016)

STT

Họ và tên Mã số Nội dung đề nghị Mới

Căn cứ điều chỉnh

1.

Phạm Văn Nguyên 0101055923 Tăng lương đóng BHXH 4.400.000 8.000.000

2.

Vũ Thúy Ngân 0101459959 Tăng lương đóng BHXH, tăng thải sản 3.850.000 6.000.000

3.

Trần Thị Hường 0113034636 Tăng lương đóng BHXH 3.317.000 4.500.000

4.

Trần Mạnh Hùng 0111150989 Tăng lương đóng BHXH 3.317.000 4.500.000

Tải mẫu công văn: Tại đây

Bình luận