Các hồ sơ lưu ý cần chuẩn bị cho lưu dữ tại doanh nghiệp

+ Bảng kê mua vào+ bán ra ( bản mềm) quý 1+2+3+4

+ Hồ sơ mua vào+ bán ra( quý1,2,3, 4/2017)

+ Quyết toán thuế TNCN ( bản mềm)

+ Hợp đồng thuê nhà

+ Hồ sơ nhân sự

+Hợp đồng mua vào, bán ra( sắp xếp theo list)

+Sổ phụ ngân hàng

+ Sổ sách ( 111-911)

+In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

+Sổ kho (bảng kê pnk+pxk+bcnxt) + Sổ khấu hao+ pb+ kho + bảng lương+bcc+hợp   đồng lao động.

+Sổ tổng hợp công nợ phải thu , phải trả,

+ Sổ chi tiết công nợ phải thu,phải trả

+ Biên bản đối chiếu công nợ

 

 

Bình luận