Lợi nhuận được chia của chủ DNTN và TNHH 1TV có chịu thuế TNCN

– Lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN được chia cho chủ Cong ty TNHH 1TV có chịu thuế TNCN?

– Có phải kê khai thuế TNCN?

  1. Thời điểm trước ngày 01/01/2015

***Căn cứ:

– Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Điều 3 Nghị Định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập chịu thuế TNCN

– Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thu nhập từ đầu tư vốn

= > Theo đó:

++ Thu nhập từ đầu tư vốn: Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

… c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên),… ”

= > Như vậy:

– Trường hợp khoản lợi nhuận mà cá nhân là chủ Công ty TNHH một thành viên được chia sau khi nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN phải chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

  1. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.
  2. Cách tính thuế: Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%

– Note: Chủ doanh nghiệp tư nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp(Chi tiết tại công văn số 11971/BTC-CTC v/v Thuế thu nhập cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân ngày 26/08/2009)

  1. Thời điểm từ ngày 01/01/2015

***Căn cứ:

– Tại Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định điều khoản thi hành “có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. ”

– Tại Khoản 4, Điều 2 & Tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/21015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đinh về thuế quy định:

= > Theo đó Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

…c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ”

= > Như vậy:

– Kể từ ngày 1/1/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN.

Chi tiết tại: Công văn 917/TCT-TNCN 2015 về chính sách thuế thu nhập cá nhân thay thế công văn số 4568/TCT-TNCN ngày 16/10/2014.

Bình luận