• Khi Có công văn kiểm tra của chi cục thuế về kiểm tra thuế GTGT của DN các bạn cần chú ý .

+ Chuẩn bị toàn bộ hóa đơn bán ra sắp theo các quý ( theo yêu cầu của cán bộ thanh tra thuế)

+ In thông báo phát hành hóa đơn liêm yết tại DN

+In tất cả các lần thông báo phát hành hóa đơn

+ Phô tô giấy phép kinh doanh ( các lần nếu có thay đổi)

+ In báo cáo thuế  ( bảng kê chi tiết bán ra)

+ In báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các quý

+Phô tô hợp đồng đặt in hóa đơn, biên bản thanh lý, hủy kẽm, mẫu hóa đơn

+ Kiểm tra hóa đơn nếu có sai sót thì gạch chéo hóa đơn cả 3 liên( trong báo cáo hóa đơn ghi mục xóa bỏ) không được để y nguyên

+ Chú ý đối với DN kinh doanh nhà hàng thì chú ý xuất khách lẻ( Nếu giá trị<200 .000 thì lập bảng kê cuối ngày xuất hóa đơn), nếu >200 .000 thì xuất hóa đơn theo từng lần phát sinh

+ Hóa đơn được ghi theo đúng theo ngày lũy tiến không được ghi cách ngày của hóa đơn hoặc ngày của hóa đơn số nhỏ ghi sau ngày của hóa đơn lớn

Ví dụ ngày 31 tháng 01 năm 2018 xuất  số hóa đơn 0000059; ngày 29 tháng 01 năm 2018 xuất số hóa đơn 0000060, như vậy ghi hóa đơn không đúng

+ Để tránh có sai sót về hóa đơn các bạn ghi đúng, chuẩn tránh tình trạng bị sai phạm về hóa đơn dẫn đến bị phạt mức phạt các bạn đọc TT10/2014/TT-BTC.

Bình luận