Hạch toán ủy quyền qua bên thứ 3 có được trừ thuế GTGT không?
Hạch toán ủy quyền qua bên thứ 3 có được trừ thuế GTGT không? Đang là câu hỏi của nhiều kế toán. Nhất là với các chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp. Nhưng hạch toán ủy quyền qua bên thứ 3. Hôm nay kế toán mình sẽ tư vấn và giải đáp cho các bạn về quy định hạch toán ủy quyền qua bên thứ 3.
Khái niệm và những cách phân loại thuế giá trị gia tăng
-Khi nào thì chúng ta bắt đầu viết hóa đơn cho khách hàng
-Tất cả những điều mà kế toán cần biết về thuế giá trị gia tăng
-Hạch toán ủy quyền qua bên thứ 3 có được trừ thuế GTGT đầu vào không.
Theo điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn về việc thi hành Luật thuế giá trị gia tăng. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết. Và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng. Quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:
Yều cầu đầu tiên:
Cần phải có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào. Hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài, Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài. Không có tư cách pháp nhân Việt Nam. Và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
Yêu cầu thứ 2:
Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào. Bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu từ hai mươi triệu đồng trở lên. Trừ trường họp tống giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn. Dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
Hạch toán ủy quyền qua bên thứ 3 khi thành lập doanh nghiệp:
Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào. Dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác. Mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền.
Lúc này hạch toán ủy quyền qua bên thứ 3 có được trừ thuế GTGT. Với trường hợp:
Người sáng lập ra doanh nghiệp có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp. Như mua sắm hàng hóa, vật tư. Thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền. Và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng. Đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Hạch toán ủy quyền qua bên thứ 3 khi thành lập doanh nghiệp. Áp dụng theo khoản 12, điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC
Các trường hợp thanh toán khác hạch toán ủy quyền qua bên thứ 3
Không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba. Thanh toán qua ngân hàng bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua. Thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định. Thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thử ba. Theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong họp đồng dưới hình thức văn bản. Và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.
Theo đó chúng ta áp dụng theo điểm b và c của Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Sau đó đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.
Đây là hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi xác định thu nhập chịu thuế quy định về các khoản chi được trừ:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất. Và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
b) Khoản chi phải có đủ hóa đơn và chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần. Có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã

Bình luận