DANH SÁCH IN SỔ

+ IN SỔ CÁI, SỔ CHI TIẾT  TK TỪ TK 111  ĐẾN 911( 1BẢN)

+SỔ NKC ( 1 BẢN )

+ IN SỔ CHI TIẾT ( 131,331,154,333,632,511) NẾU CÓ ( 1 BẢN)

+ IN SỔ KHẨU  HAO ( THANG 1-12)

+ IN SỔ PHÂN BỔ(THÁNG 1-12)

+IN SỔ KHO( GỒM BẢNG KÊ PNK+ BẢNG KÊ PXK+BCNXT) ,152,156,153,155 (NẾU CÓ)

+ IN BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU( 131), PHẢI TRẢ(331)

+ IN SỔ QUỸ TIỀN MẶT ( TK 111)

+ IN SỔ TIỀN GỬI ( TK112)

+ IN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG+CK 02( NẾU CÓ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THỜI VỤ)

+ IN BẢNG LƯƠNG + BCC( THÁNG 1-12)( KÝ )

+ IN PT+ PC, PNK+PXK( KẸP HỒ SƠ, TỪ THÁNG 1-12)

+ TỜ KHAI THUẾ  QUÝ 1,2,3,4 ( 1 BẢN)

+ BCTC +TNDN+TNCN + BẢN THUYẾT MINH ( 2 BẢN)

+BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ( QUÝ 1,2,3,4) 1 BẢN

+THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN CÁC LẦN( 1 BẢN) NẾU CÓ

+ LÀM BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP.

+ BỔ SUNG THÊM QUYẾT ĐINH CỬ ĐI CÔNG TÁC ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ( VÉ MÁY BAY) , GIẤY ĐI ĐƯỜNG ( NẾU CÓ)

+ KẾT XUẤT LƯU CÁC SỔ NHƯ TRÊN, CHẤM DẤU CƠ QUAN CÁC SỔ TRÊN.

 

Bình luận