• Nộp báo cáo thuế quy 4/2019 gồm:
  • Nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2019
  • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2019
  • Tạm tính thuế TNDN quý 4 năm 2019( nếu có phát sinh)
  • Nộp lệ phí môn bài năm 2020
  • + Bậc 1: 2862( vốn điều lệ trên 10 tỷ)
  • + Bậc 2: 2863 ( vốn điều lệ dưới 10 tỷ)
  • + Bậc 3: 2864 ( Các chi nhánh và các cơ sở hạch toán phụ thuộc…)
  • Báo cáo tài chính năm 2019
  • Quyết toán thuế TNDN năm 2019
  • Quyết toán thuế TNCN năm 2019

Bình luận