Công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh có cần làm các, Lệ phí môn bài, Bảo hiểm , BC thuế, Quyết toán thuế TNDN, TNCN BCTC Hay không ? Dưới đây là những giải đáp thắc mắc của các bạn
Tạm ngừng hoạt động kinh doanh có nộp Lệ phí môn bài ?
Theo khoản 3 điều 4 TT302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ tài chính
“3.Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân , hộ gia đình sản xuất , kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký mã số thuế , mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế , mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm .
Tổ chức cá nhân, nhóm cá nhân , hộ gia đình sản xuất kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm , không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay thời điểm 6 tháng cuối năm
Tổ chức cá nhân , nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất kinh doanh và có thông báo gửi lên cơ quan thuế về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh cả năm đương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của cả năm tạm ngừng kinh doanh . Trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phảo nộp mức lệ phí môn bài của cả năm .’’
Như vậy:
Nếu tạm ngừng kinh doanh cả năm thì không phải nộp lệ phí môn bài
Nếu tạm ngừng kinh doanh không trọn năm thì phải nộp lệ phí môn bài

Bình luận