Khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của hóa đơn thì các bạn có thể xử lý theo 2 cách sau đây:

Theo điều 19 của TT39. Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng trên tờ hóa đơn. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

  • Cách 1.Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Mẫu hóa đơn mà viết theo cách 1 là viết 2 số có dùm cụm từ tiếp số sau và tiếp số trước như sau (Hóa đơn 1):

11

Mẫu hóa đơn mà viết theo cách 1 là viết 2 số có dùm cụm từ tiếp số sau và tiếp số trước như sau (Hóa đơn 2):

22

  Cách 2:Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.
Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này (như đã trình bày bên trên gồm Tên đơn vị bán, MST,Địa chỉ, Tên đơn vị mua, MST, Địa chỉ…)

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.

=> Vậy tóm lại là có 3 cách viết hóa đơn khi mà bán hàng hóa với số mặt hàng nhiều hơn số dòng trên tờ hóa đơn.

Mẫu hóa đơn xuất bán kèm theo bảng kê như sau:

33

Mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn

0-2

Lưu ý: Khi kê khai thuế thì bình thường, vì kể từ 1/1/2015 không còn phải gửi phụ lục 01-1 và 01-2 cho thuế nữa nên các bạn cứ lấy tờ hóa đơn số 2 là thể hiện dòng tiền tổng cộng để ghi vào các chi tiêu bán hàng (Đối với bên bán) và ghi vào chỉ tiêu mua hàng (Đối với bên mua).

Chúc các bạn thành công!

 

Bình luận