Cách tra cứu thô ng tin hóa đơn của doanh nghiệp

  • Các bạn vào trang : Website : http:// gdt.gov.vn
  • Tra cứu gồm được:

+ Tên Công ty

+ Cơ quan quản ký thuế

+ Hoạt động hay ngừng hoạt động

+ Địa chỉ trụ sở ngày cấp ĐKKD

+ Tên chủ DN / Giám đốc

 

1.1Các bạn chọn Dich vụ Công

1.2 Lựa chọn Thông tin Người nộp thuế

1.3 MST

1.4 Tên tổ chức người nộp thuế

1.5 Địa chỉ Trụ sở kinh doanh

1.6 Số chứng minh thư/ thẻ căn cước người đại diện

1.7 Mã xác nhận

1.8 Tra cứu

Bình luận