Tiền lương tháng 13 có được tính làm chi phí thuế TNDN hay không? Và có tính thuế TNCN hay không?

Tiền lương tháng 13 coi như là khoản tiền thưởng của doanh nghiệp cho người lao động, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành của người lao động.

Tiền thưởng, tiền lương tháng 13 về nguyên tắc không mang tính chất bắt buộc . Bộ luật lao động không sử dụng thuật ngữ “ Lương tháng 13”. Tuy nhiên, nếu trên hợp đồng lao động, có ghi lương tháng 13, hoặc trong quy ước lao động tập thể. Quy chế trả lương của Công ty có quy định, hoặc giữa người lao động hoặc người sử dụng lao động có thỏa thuận thì phải thực hiện, điêu này pháp luật khuyến khích động viên có lợi cho người lao động

Việc DN thưởng bao nhiêu, thưởng như thế nào cho người lao động điều kiện được  thưởng( có quyết đinh của DN đi kèm) do DN  quyết đinh và công khai tại cơ quan nơi làm việc.

Điều kiện để đưa chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí hợp lệ:

Quy định cụ thể bao gồm mức tiền và các điều kiện được thưởng, tại hợp đồng lao động hoặc được quy ước chung trong lao động tập thể, được sự đồng ý của hội đồng quản trị, của chủ DN , .được tính toán hợp lý gắn liền với sx kinh doanh của DN

Được chi trả trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm .

(Theo tiết b, điểm 2.5, khoản 2 , điều 6, Chương 2 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế TNDN).Tài liệu tham khảo Công văn Số: 5513/CT-TTHT Ngày 10/12/2012

Nếu doanh  nghiệp có kết quả hoạt động SX KD bị lỗ mà chi tiền thưởng tháng 13 thì có được tính vào chi phí được hay không ?

  • Nếu trong trường hợp quy chế chi tiêu nội bộ của DN có quy định: “ Khoản chi tiền thưởng, tiền lương tháng 13 cho người lao động không phụ thuộc và kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, thì khoản tiền thưởng( chi lương tháng 13 cho người lao động phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị ( cụ thể chỉ chi thưởng khi đơn vị có lãi) thì khoản tiền thưởng chi lương tháng 13 của người lao động được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. Tuy nhiên các DN theo thực tế việc kinh doanh không hiệu quả thì không có thưởng
  • Thu nhập cá nhân đối với tiền lương tháng 13
  • Theo TT111/2013/TT-BTC thì khoản tiền thưởng lương tháng 13 này được coi là thu nhập chịu thuế, tức là phải đóng thuế.
  • DN chi trả tiền thưởng lương tháng 13 vào tháng nào thì tính thuế TNCN cho người được hưởng vào tháng đó,
  • Việc tính thuế TNCN vào tháng lương tháng thứ 13 được quy định như sau: DN bạn thanh toán tiền lương vào tháng nào thì cộng khoản tiền lương thưởng tháng 13 vào tháng đó để tính vào thu nhập chịu thuế. Tức là bạn gộp chung lương tháng 13 vào với lương của tháng chi trả . Các khoản giảm trừ thu nhập miễn thuế chỉ được tính 1 lần như các tháng khác, rồi tính theo biểu thuế lũy tiền TNCN từng phần bình thường.

 

Bình luận