Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh – Tài khoản 911

Hướng dẫn cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh – Tài khoản 911, xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong 1 kỳ kế toán, cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ trong Doanh nghiệp.

  1. Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh:

– Dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác

của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

– Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản

xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.

– Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị

giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá

thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất

động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê

hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.

– Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

  1. Kết cấu và nội dung Tài khoản 911:

Bên Nợ

– Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;

– Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;

– Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp;

– Kết chuyển lãi.

Bên Có:

– Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán

trong kỳ;

– Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản kết chuyển giảm

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ

  1. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 1 số nghiệp vụ:

Hạch toán kết chuyển Doanh thu:

  1. a) Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài

khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

  1. b) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu

nhập khác, ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Hạch toán kết chuyển chi phí:

  1. c) Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

  1. d) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí

khác, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 811 – Chi phí khác.

đ) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phát

sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641, 642 – (Nếu theo Thông tư 200)

Có TK 6421, 6422 – (Nếu theo Thông tư 133)

  1. e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hạch toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm:

  1. g) Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

– Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định kết quả kin

Bình luận