BÍ QUYẾT THANH TRA THUẾ DOANH NGHIỆP NĂM 2020
– Khâu chuẩn bị như sau
+ Bảng kê mua vào+ bán ra các năm theo yêu cầu của bên thuế khi thanh tra
+ Kết xuất sổ cái từ 111-911 Kiểm tra kỹ các số liệu trước khi gửi cho bên thuế
+ Kết xuất sổ chi tiết các tài khoản , sổ trích khấu hao TSCĐ, Sổ phân bổ CCDCD
+ Các bảng kê dịch vụ chuyển phát liên quan đến hóa đơn mua vào kẹp cùng với hóa đơn đầu vào+ hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng nguyên tắc
+ Các bảng kê liên quan đến hóa đơn dầu, xăng xe ,nếu có ký với cây xăng, dầu có hợp đồng
+Chú ý sắp xếp hồ sơ mua vào theo quý , hay theo tháng sắp xếp theo bảng kê mua vào
+ Hóa đơn bán hàng kẹp cùng bảng kê dịch vụ + hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ
+ In toàn bộ tờ khai thuế+ quyết toán thuế+ bctc chấm dấu dn
+Kiểm soát toàn bộ mẫu hóa đơn , thông báo phát hành hóa đơn, hợp đồng , biên bản thanh lý, hủy kẽm, kiểm tra BC tình hình sử dụng hóa đơn
+Đối chiếu so sánh Doanh thu giữa tờ khai thuế GTGT với Quyết toán thuế TNDN

+ Hồ sơ nhân công gồm có bảng lương+ bảng chấm công, hợp đồng lao động, hợp đồng thời vụ, bản cam kết ký
– Khâu chuẩn bị như sau
+ Bảng kê mua vào+ bán ra các năm theo yêu cầu của bên thuế khi thanh tra
+ Kết xuất sổ cái từ 111-911 Kiểm tra kỹ các số liệu trước khi gửi cho bên thuế
+ Kết xuất sổ chi tiết các tài khoản , sổ trích khấu hao TSCĐ, Sổ phân bổ CCDCD
+ Các bảng kê dịch vụ chuyển phát liên quan đến hóa đơn mua vào kẹp cùng với hóa đơn đầu vào+ hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng nguyên tắc
+ Các bảng kê liên quan đến hóa đơn dầu, xăng xe ,nếu có ký với cây xăng, dầu có hợp đồng
+Chú ý sắp xếp hồ sơ mua vào theo quý , hay theo tháng sắp xếp theo bảng kê mua vào
+ Hóa đơn bán hàng kẹp cùng bảng kê dịch vụ + hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ
+ In toàn bộ tờ khai thuế+ quyết toán thuế+ bctc chấm dấu dn
+Kiểm soát toàn bộ mẫu hóa đơn , thông báo phát hành hóa đơn, hợp đồng , biên bản thanh lý, hủy kẽm, kiểm tra BC tình hình sử dụng hóa đơn
+Đối chiếu so sánh Doanh thu giữa tờ khai thuế GTGT với Quyết toán thuế TNDN
+ Hồ sơ nhân công gồm có bảng lương+ bảng chấm công, hợp đồng lao động, hợp đồng thời vụ, bản cam kết ký và chấm dấu đầy đủ
+ Làm bảng đối chiếu công nợ thuế
+ Bảng kê danh sách đóng bảo hiểm,
+ Nếu có trường hợp thu hộ COD có hợp đồng 3 bên
Chú ý các sổ cần được kiểm tra kỹ tránh những lỗi sai sót ; các hợp đồng đầu ; kê chi tiết đầy đủ
hấm dấu đầy đủ
+ Làm bảng đối chiếu công nợ thuế
+ Bảng kê danh sách đóng bảo hiểm,
+ Nếu có trường hợp thu hộ COD có hợp đồng 3 bên
Chú ý các sổ cần được kiểm tra kỹ tránh những lỗi sai sót ; các hợp đồng đầu ; kê chi tiết đầy đủ

Bình luận