CÔNG TY CỔ PHẦN DGV

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày31 tháng 12 năm …..  

 

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ, KIÊM CẤN TRỪ CÔNG NỢ
–  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
–  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày 31tháng.12.năm 20…., chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên mua): CÔNG TY 

Địa chỉ S

Điện thoại:………………………………
Đại diện:…………………………………

Chức vụ: …………………………………

Bên B (Bên bán): CÔNG TY 

Địa chỉ :

Điện thoại:…………………………………
Đại diện:

Chức vụ:

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ………..đến ngày ………….. cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ phải thu

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ
2 Số phát sinh tăng trong kỳ
3 Số phát sinh giảm trong kỳ
4 Số dư cuối kỳ

(Bằng chữ:Chín tỷ, không trăm hai mươi triệu, một trăm linh bảy nghìn, sáu trăm bảy chín nghìn đồng).

 

  1. Đối chiếu công nợ phải trả
STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ
2 Số phát sinh tăng trong kỳ
3 Số phát sinh giảm trong kỳ
4 Số dư cuối kỳ

  

  1. Kết luận: Tính đến hết ngày 31/12/2021 Công ty ………………. (bên A ) còn phải thanh toán cho Công ty ……………………(bên B) số tiền là: (Bằng chữ: T./.) 
    – Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)

 

Bình luận